Bedrijfsinterne controle

Bedrijfsinterne controle laten uitvoeren?

De Bedrijfsinterne controle (BIC) is een door (of namens) de eigenaar van de voorziening met enige regelmaat uit te voeren controle, waarbij wordt gecontroleerd of een voorziening in de periode na het moment van afgifte van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening ook vloeistofdicht blijft.

Zowel bij een vloeistofkerende, als bij een vloeistofdichte vloer moet er minimaal één maal per jaar een bedrijfsinterne controle worden uitgevoerd. Bevoegd gezag controleert of deze controles met de vereiste regelmaat en bekwaamheid worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat voortijdig een nieuwe inspectie op vloeistofdichtheid volgens AS SIKB 6700 moet worden uitgevoerd, is het belangrijk dat alle registraties, rapportages en dergelijke met betrekking tot de uitvoering van de bedrijfsinterne controles en eventueel noodzakelijk herstel goed gearchiveerd worden, ten behoeve van inzage door bevoegd gezag.

In ons inspectierapport wordt voor vloeistofdichte voorzieningen een controlelijst, inclusief toelichting, opgenomen ten behoeve van het uitvoeren van bedrijfsinterne controles. SFA-Testsystemen kan, als onafhankelijke partij, de bedrijfsinterne controles voor u uitvoeren.