Skip to main content

Beton- en staaltechniek

Nader onderzoek

Petrografisch onderzoek

Één van de technieken die worden gebruikt om de toestand van betonconstructies te evalueren, is petrografisch onderzoek. Petrografie is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van gesteenten, mineralen en fossielen op microscopisch niveau. In het geval van betonconstructies houdt petrografisch onderzoek in dat een monster van het beton wordt genomen en onder de microscoop wordt onderzocht om de samenstelling, structuur en eigenschappen van het beton te bepalen. Dit kan informatie verschaffen over de kwaliteit en eventuele schade aan het beton.

Petrografisch onderzoekt wordt tevens gebruik om sulfaataantasting vast te stellen. Sulfaataantasting is een chemische aantasting van beton, waarbij secundaire ettringiet- en gipsvorming plaatsvindt. Dit kan ontstaan doordat sulfaten van buitenaf in het beton kunnen doordringen en reageren met cementmineralen of door een verkeerde cementkeuze. Door het proces van sulfaataantasting wordt de cohesie van de betonconstructie negatief beïnvloed en kan de constructie zijn (druk)sterke verliezen. Deze afname van (druk)sterkte heeft negatieve consequenties voor de constructieve veiligheid van de betonconstructie en de belastbaarheid hiervan.

Bepalen potentiële hechtsterkte

Om te kunnen bepalen of de constructie, in huidige staat, geschikt is om een oppervlaktebehandeling toe te passen, wordt, met behulp van een hechtsterktemeter, de potentiële hechtsterkte van de betonconstructie bepaalt en of deze ondergrond draagkrachtig genoeg is om een oppervlaktebehandeling toe te passen

Bij het bepalen van de potentiële hechtsterkte wordt een dolly op de vloerafwerking geplakt. Vervolgens wordt een speciale hechtsterktemeter aan de dolly bevestigd, welke een oplopende trekkracht op de dolly uitoefent. Door deze oplopende trekkracht komt de dolly los van de ondergrond en wordt de potentiële hechtsterkte bepaald, uitgedrukt in N/mm2.

Druksterkte bepaling beton

De druksterkte van beton is de maximale belasting die een betonnen constructie kan weerstaan ​​zonder te breken of te bezwijken onder druk. Het is een belangrijke eigenschap die de sterkte en duurzaamheid van beton bepaalt. Het is daarom cruciaal om de druksterkte van beton te bepalen bij het ontwerpen en bouwen van betonnen constructies, zoals bruggen, gebouwen, tunnels en wegen
 
De druksterkte van beton wordt bepaald door het testen van betonnen cilinders of kubussen in een laboratorium. De test bestaat uit het plaatsen van de cilinder of kubus onder een hydraulische pers en het toepassen van geleidelijk toenemende belasting totdat het beton bezwijkt. De druksterkte van beton wordt uitgedrukt in N/mm² (Newton per vierkante millimeter). 

Onderzoek naar chloriden in beton

Chlorideschades kunnen ontstaan als gevolg van inmenging tijdens de productie van betonmortel en indringing als gevolg van invloeden van buitenaf. Het uitvoeren van onderzoek naar de aanwezigheid van chloride in het beton vindt plaats in het laboratorium. Een kern wordt hier op verschillende dieptes onderzocht op de aanwezigheid van chloride. Chlorideschades zijn aan de buitenzijde meestal niet zichtbaar, echter de gevolgen van chlorideschades kunnen zeer ernstig zijn. De wapening kan door de chloride aantasting uitgehold worden waardoor de constructieve veiligheid van een constructie in gevaar kan komen.

Uitvoeren potentiaalmetingen

Indien blijkt dat er een verhoogde kans is op chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie dient de mate van corrosie van de wapening nader onderzocht te worden. Dit doet men door potentiaalmetingen uit te voeren.

Bij het uitvoeren van een potentiaalmeting wordt een meetcel op het betonoppervlak geplaatst. De meetcel is aangesloten op een potentiaalmeter. Door de wapening (lokaal) vrij te maken en een kabel aan de wapening te bevestigen wordt een gesloten meetsysteem gecreëerd. De potentiaalmeter meet vervolgens het potentiaalverschil tussen de meetcel en de wapening. Hoe lager het gemeten potentiaalverschil, hoe groter de kans op corrosie. Ter verificatie van de potentiaalmeting wordt om die reden na uitvoeren van de meting de wapening lokaal vrijgemaakt.

De aanwezigheid en aantastingsdiepte van chloride in het beton is vaak pas na het uitvoeren van een kernonderzoek naar chloride met zekerheid vast te stellen, met uitzondering van blootliggend en visueel te beoordelen wapeningsstaal. Om die reden wordt een potentiaalmeting vaak als aanvullend onderzoek uitgevoerd.

Uitvoeren dekkingsscan

Met het uitvoeren van een dekkingsscan kan de ligging van de wapening en de betondekking op de wapening vastgesteld worden. In combinatie met gegevens uit boorkernonderzoeken kan vervolgens bepaald worden of er een verhoogde kans bestaat op carbonatatie-geïnitieerde wapeningscorrosie. Deze carbonatatie-geïnitieerde wapeningscorrosie kan leiden tot aanzienlijke schade aan betonconstructies. Het verzwakt de structurele integriteit van het beton en kan resulteren in scheuren, afbrokkeling en verminderde draagkracht.

Geïnteresseerd?