Skip to main content

Bodem­bescherming

Inspectie- en onderhoudsprogramma

In het kader van bodembescherming staat het begrip ‘verwaarloosbaar bodemrisico’ centraal. Dit verwaarloosbare bodemrisico wordt vanuit verschillende wet- en regelgeving opgelegd voor bedrijfsmatige activiteiten. De NRB geeft voor bodembedreigende activiteiten een beschrijving van geschikte combinaties van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen, gebaseerd op de best beschikbare techniek (BBT).

Een verwaarloosbaar bodemrisico kan bereikt worden door de bodembeschermende voorzieningen en maatregelen op juiste wijze op elkaar af te stemmen. In de NRB worden deze aangegeven als CVM.

Afhankelijk van het bodemrisico van een bedrijfsactiviteit kunnen voorzieningen zoals lekbakken, vloeistofdichte- of vloeistofkerende voorzieningen in combinatie met maatregelen voldoende zijn om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken. Maatregelen zijn onderverdeeld in onderhoud, inspectie, toezicht en incidentenmanagement.

Een beheer- en onderhoudsprogramma geeft inzicht in alle uit te voeren controlewerkzaamheden. Daarnaast schrijft het programma voor aan welke normen en eisen deze verschillende voorzieningen en maatregelen moeten voldoen.

Stappenplan

  1. In kaart brengen bodemrisico met behulp van Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

  2. Opstellen Plan van Aanpak voor oplossen eventuele compliance Gaps.

  3. Opstellen beheer- en onderhoudsprogramma, afgestemd op resultaten NRB risico analyse.

  4. Implementeren en uitvoeren beheer- en onderhoudsprogramma in kwaliteit- en onderhoudsprogramma`s

Geïnteresseerd?