Skip to main content

Bodem­bescherming

Vloeistofkerende voorzieningen

Op het moment dat u bodembedreigende activiteiten uitvoert moet u hiervoor bodembeschermende maatregelen treffen, zoals bijvoorbeeld een vloeistofkerende vloer. In de AS SIKB 6700 en bijbehorende protocollen staan alle relevante eisen die hierbij gehanteerd moeten worden beschreven. Het verschil tussen een vloeistofkerende vloer en vloeistofdichte vloer is dat een vloeistofkerende vloer tijdelijk vloeistoffen kan tegenhouden en opvangen, terwijl een vloeistofdichte vloer dit gedurende een langere periode kan. Een vloeistofkerende vloer dient met regelmaat gekeurd te worden op eventuele tekortkomingen.

In wet- en regelgeving is een vloeistofkerende voorziening slechts globaal gedefinieerd, waardoor in specifieke gevallen discussie met bevoegd gezag kan ontstaan over de kwaliteit van de voorziening. In voorkomende gevallen kunnen wij u ondersteunen door de voorzieningen voor u met onze expertise te beoordelen. Hierbij worden de volgende stappen doorlopen:

  • Inventarisatie van bronnen van lekkages door bedrijfsvoering;

  • Beoordelen van betreffende voorziening op gebreken die invloed hebben op de kerende eigenschappen;

  • Aangeven welke gebreken hersteld dienen te worden;

  • Kwalificatie van de voorziening;

  • Indien gewenst een door ons afgegeven Verklaring vloeistofkerende voorziening.

De resultaten worden gerapporteerd in een inspectierapportage.

Ook niet vloeistofkerende vloeren of verhardingen kunnen een fysieke barrière vormen tussen de activiteit en de bodem, maar deze hebben slechts een bodembeschermend effect als lekkages, morsingen e.d. onmiddellijk na constatering worden opgeruimd, dus voordat de stoffen in de bodem indringen. Een kerende voorziening dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de opgevangen (vloei)stof niet weglekt voordat de verzamel- en/of schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid. Uiteraard zijn hierbij stofeigenschappen als viscositeit en oplosbaarheid van belang. Daarbij zijn voor de bepaling van het kerend vermogen de aanwezigheid en grootte van de naden van bepalend. Langs naden kunnen stoffen toch in de bodem terechtkomen, zeker wanneer niet onmiddellijk een opruimactie wordt gestart. Daardoor is het bodembeschermend effect van dergelijke kerende voorzieningen bij lekkages en morsing van vloeistoffen beperkt.

Vanaf 1 januari 2024 is de omgevingswet van kracht, daarin wordt het begrip vloeistofkerende vloer op verharding gesplitst in een aaneengesloten bodemvoorziening en een elementenbodemvoorziening. Hiermee wordt het duidelijker wanneer een bepaalde vloer als 'kerend' kan worden gezien.

Inspectie vloeistofkerende vloer

SFA-Testsystemen kan u ondersteunen bij het beoordelen van uw vloeistofkerende vloer of voorzieningen. Neem contact op of vraag online een offerte aan.

Geïnteresseerd?