Inspectie Milieustraat

In het nieuwe Activiteitenbesluit worden voorschriften gesteld met betrekking tot de conditie, keuringen en alle inspecties omtrent een milieustraat. In de milieuvergunningen en in de uitvoeringsbesluiten zijn voorschriften opgenomen voor deze voorziening.

Een milieustraat (ook wel milieupark of containerpark genoemd) dient regelmatig te worden ge(her)ïnspecteerd op de goede staat van onderhoud, omdat deze in het algemeen valt onder de Wet Bodembescherming en de Wet Milieubeheer. De (her)inspectie omvat een beoordeling van de milieustraat en het bepalen van de bodemweerstand. Er wordt een beoordeling gegeven van alle relevante faal- en degradatieonderdelen, waarbij als uitgangspunt geldt dat de faalkans gerelateerd tot de volgende levenscyclus van de milieustraat, zijnde de termijn tot de volgende (her)inspectie, nihil moet zijn. SFA-Testsystemen kan, als onafhankelijke partij, de (her)inspectie milieustraat voor u uitvoeren.