Inspectie Olieopslag

In het nieuwe Activiteitenbesluit worden voorschriften gesteld aan de opslag van diesel- en afgewerkte olie. In de milieuvergunningen en in de uitvoeringsbesluiten zijn tevens voorschriften opgenomen voor deze opslag.

Bovengrondse tanks moeten regelmatig worden ge(her)ïnspecteerd op de goede staat van onderhoud, omdat deze in het algemeen vallen onder de Wet Bodembescherming en de Wet Milieubeheer. De (her)inspectie omvat een beoordeling van de bovengrondse tanks en het bepalen van de bodemweerstand. Er wordt een beoordeling gegeven van alle relevante faal- en degradatiemechanisme, waarbij als uitgangspunt geldt dat de faalkans gerelateerd tot de volgende levenscyclus, zijnde de termijn tot de volgende (her)inspectie, nihil moet zijn. SFA-Testsystemen kan, als onafhankelijke partij, de (her)inspectie olieopslag voor u uitvoeren.