Inspectie Tankstation

In het nieuwe Activiteitenbesluit worden voorschriften gesteld met betrekking tot de conditie (verplichte) keuringen en alle inspecties omtrent tankstations en tankinstallaties. In de milieuvergunningen en in de uitvoeringsbesluiten zijn voorschriften opgenomen voor deze voorzieningen.

Een tankstation dient regelmatig te worden ge(her)ïnspecteerd op de goede staat van onderhoud, omdat deze in het algemeen valt onder de Wet Bodembescherming en de Wet Milieubeheer. Denk bijvoorbeeld aan een inspectie olieopslag of een inspectie wasplaats. De (her)inspectie omvat over het algemeen een beoordeling van het tankstation en het bepalen van de bodemweerstand. Er wordt een beoordeling gegeven van alle relevante faal- en degradatieonderdelen, waarbij als uitgangspunt geldt dat de faalkans gerelateerd tot de volgende levenscyclus van het tankstation, zijnde de termijn tot de volgende (her)inspectie, nihil moet zijn. SFA-Testsystemen kan, als onafhankelijke partij, de (her)inspectie tankstation voor u uitvoeren.