Inspectie vloeistofdichte vloer

Op het moment dat u bodembedreigende activiteiten uitvoert moet u hiervoor bodembeschermende maatregelen treffen, zoals bijvoorbeeld een vloeistofdichte vloer. Zo’n vloer dient met regelmaat gekeurd te worden op vloeistofdichtheid om zo bodembescherming te kunnen garanderen. In de AS SIKB 6700 en bijbehorende protocollen staan alle relevante eisen die hierbij gehanteerd moeten worden beschreven.

De vloeistofdichte vloer of verharding dient eens per 6 jaar door een erkende inspectie-instelling te worden gekeurd. Deze verplichting geldt ook voor bedrijven die er zelf voor hebben gekozen om hun activiteiten uit te voeren boven een vloeistofdichte vloer of verharding. Vanzelfsprekend geldt deze keuringsverplichting ook in de gevallen waarbij in een omgevingsvergunning bepaald is dat de aanwezige verharding of vloer gekeurd moet worden. Bovendien geldt in zo’n geval de keuringsfrequentie die is voorgeschreven in de vergunning.

Aanlegger vloeistofdichte vloer beschikt over een erkenning

Wanneer het bedrijf dat de vloeistofdichte vloer of verharding aanlegd beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit, hoeft de eerste inspectie pas 6 jaar na de aanleg ervan plaats te vinden. Bij alle overige vloeren en verhardingen vindt de eerste inspectie direct na oplevering plaats.