Inspectie Wasplaats

In het nieuwe Activiteitenbesluit worden voorschriften gesteld met betrekking tot de conditie, keuringen en alle inspecties omtrent een wasplaats. In de milieuvergunningen en in de uitvoeringsbesluiten zijn voorschriften opgenomen voor deze voorziening.

Een wasplaats dient regelmatig te worden ge(her)ïnspecteerd op de goede staat van onderhoud, omdat deze in het algemeen valt onder de Wet Bodembescherming en de Wet Milieubeheer. De (her)inspectie omvat een beoordeling van de wasplaats en het bepalen van de bodemweerstand. Er wordt een beoordeling gegeven van alle relevante faal- en degradatieonderdelen, waarbij als uitgangspunt geldt dat de faalkans gerelateerd tot de volgende levenscyclus van de wasplaats, zijnde de termijn tot de volgende (her)inspectie, nihil moet zijn. SFA-Testsystemen kan, als onafhankelijke partij, de (her)inspectie wasplaats voor u uitvoeren.