Besluit activiteiten leefomgeving (AMvB Omgevingswet)

sfa, inspectie, vloeistofdcith

Het besluit moet komen tot een bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht, zo vindt het Kabinet. Een groot aantal wetten zullen hiermee worden vervangen. O.a. degene die de ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving reguleren. Vier besluiten zullen worden uitgewerkt, waaronder de in dit artikel besproken ‘Besluit Activiteiten Leefomgeving’.

Het doel van de regeling

Er moet een nieuw stelsel met 1 consistente set aan regels, procedures en normen komen. Het gaat daarnaast ruimte bieden voor de ontwikkeling en het waarborgen van de kwaliteit.

De rechtstreeks werkende regels die het Rijk stelt aan activiteit van burgers en bedrijven over overheden in de fysieke leefomgeving staat hierin vermeld. Het gaat onder meer om activiteiten die het milieu belasten, activiteiten rondom wegen en waterstaatwerken en activiteiten die betrekking hebben op cultureel erfgoed. Het besluit beschrijft welke regels gelden, welke ruimte er is om af te wijken van de regels en wanneer een vergunning nodig is.

De doelgroepen

De gehele fysieke leefomgeving wordt bestrijkt. Denk aan ruimtelijke ordening, milieu, natuur, water, wegen en spoorwegen, bouwwerken en cultureel erfgoed. Het heeft daarmee invloed op alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving: burgers, bedrijven en overheden.

Het verwachte effect

o De regels zijn inzichtelijker, voorspelbaarder en gebruiksvriendelijker gemaakt.

o De regels stimuleren dat alle belangen in de leefomgeving vanaf het begin worden meegenomen.

o De regels geven meer ruimte aan gemeenten en provincies om maatwerk te bieden als de eigenschappen van het gebied, innovatieve oplossingen of lokale ambities daarom vragen.

o De besluitvorming over projecten is waar mogelijk versneld en verbeterd, wat bijdraagt aan het verminderen van lasten.

Geïnteresseerd in onze diensten?

Neem contact op met SFA-Testsystemen!