PGS 15 inrichtingen

Inrichtingen waar verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen vallen onder PGS 15.

PGS 15 informatie

Wanneer meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en wanneer bij brand giftige verbrandingsproducten kunnen ontstaan, vallen PGS 15 opslagvoorzieningen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Bij brand giftige verbrandingsproducten is het geval als de opgeslagen stoffen stikstof, zwavel, chloor, fluor of broom bevatten. Ook geldt dit wanneer deze stoffen brandbaar zijn of samen met brandbare gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Uitzondering hierop vormen opslagvoorzieningen binnen inrichtingen die om een andere reden onder het Bevi vallen, zoals Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) inrichtingen.

Degene die vallen onder de werkingssfeer van het Bevi gelden de vaste afstanden uit tabel 3 van bijlage 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), tenzij:

  • het bedrijf onder het BRZO valt;
  • binnen het bedrijf een opslagvoorziening aanwezig is met een oppervlak groter dan 2.500 m2;
  • verpakkingseenheden van meer dan 100 kg met zeer vergiftige stoffen (ADR klasse 6.1, verpakkingsgroep I) in de open lucht worden gelost of geladen.

In al deze gevallen moet er aan de hand van een berekening de afstand worden vastgesteld.

PGS 15 wetgeving

De PGS 15 inrichtingen waar meer dan 10.000 kg aan verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen worden vermeld in het Bevi artikel 2.1.f.

PGS rekenvoorschrift
Dit staat, voor het opstellen van een QRA voor PGS 15 inrichtingen, beschreven in hoofdstuk 8 van Module C van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi