PGS

Wat is een PGS richtlijn?

In dit document staan specifieke activiteiten met betrekking tot gebruik van gevaarlijke stoffen. U leest hier wat de meest belangrijke risico’s zijn voor het milieu als het om deze activiteiten gaat. Er wordt gekeken naar de externe veiligheid, brandveiligheid en ook de gezondheid en veiligheid van uw werknemers. Daarnaast beschrijft het de mogelijke gevolgen van die activiteit voor de rampenbestrijding.

 

PGS Nieuwe Stijl

5 belangrijkste punten:

• Duidelijke relatie met de wettelijke kaders
• Inventarisatie en evaluatie van de belangrijkste risico’s
• een duidelijke beschrijving van het doel;
• het vastleggen van erkende maatregelen om aan die doelen te voldoen;
• hierbij werken partijen met de zogenaamde risicobenadering om hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

Wat zijn de risico’s?

Risicobenadering heeft een belangrijke rol binnen de nieuwe PGS. De PGS-teams willen met deze aanpak op een systematische manier doelvoorschriften en erkende maatregelen vaststellen, naar aanleiding van een inventarisatie en evaluatie van de risico’s. Identificeren van scenario’s gebeurt uniform en is hierbij het belangrijkste. Alle risico’s en scenario’s worden geclassificeerd en gewogen.

Voordelen van risicobenadering:

• risico’s worden systematisch in kaart gebracht;
• risico’s worden vergeleken en keuzes maken wordt gemakkelijker;
• de doelen worden duidelijker onderbouwd in de PGS Nieuwe Stijl. Daardoor wordt het voor bedrijven en overheden duidelijker waarom bepaalde eisen worden gesteld;
• bij het verschijnen van een nieuwe PGS komt een uniforme geharmoniseerde aanpak voor implementatie beschikbaar. Hiermee wordt meer landelijke uniformiteit gecreëerd.

Slagvaardiger met kleine teams

De PGS Nieuwe Stijl wordt door kleinere teams samengesteld. Per PGS-programmaraad (IPO, VNG, Inspectie SZW, brandweer, VNO-NCW en MKB) worden maximaal 2 vertegenwoordigers afgevaardigd. Door het gebruik van kleinere teams wordt de slagvaardigheid van de PGS-organisatie vergroot en bewaken we de balans tussen bedrijfsleven, overheid en andere partijen.

PGS stappenplan

Breng de context in kaart
0. vergaren informatie: informatie verzamelen over incidenten, risico’s, wettelijk kader, good engineering practice, BBT, etc.

Het beoordelen van de risico’s:
1. Identificatie: breng mogelijke oorzaken en gevolgen in kaart
2. Analyse: verdiep inzicht in kansen en gevolgen
3. Evaluatie: classificeer de scenario’s (bijv. met een matrix)

Breng in kaart welke maatregelen nodig zijn
4. Breng mogelijke maatregelen in kaart
5. Beoordeel de risico’s met toepassing van de mogelijke maatregelen
6. Stel vast of risico’s met maatregelen aanvaardbaar zijn (vanuit de wettelijke kaders)

Implementeer de resultaten in de PGS

7. Doelvoorschriften
8. Erkende maatregelen
Evaluatie van de resultaten
Onder andere worden hierbij de resultaten vergeleken met de bestaande PGS

Vragen over de PGS Nieuwe Stijl?
Neem contact met ons op!