Skip to main content

Veiligheidsinspecties

Inspecteren brandmeldinstallaties

In Nederland zijn de eisen voor het inspecteren van brandmeldinstallaties vastgelegd in het Bouwbesluit en de NEN 2654-1 norm. Deze regelgeving schrijft voor dat brandmeldinstallaties minimaal één keer per jaar moeten worden geïnspecteerd om te controleren of deze nog goed functioneren en voldoen aan de geldende voorschriften.

De inspectie van de brandmeldinstallatie moet worden uitgevoerd door een geaccrediteerd inspectiebedrijf dat is erkend door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De inspecteur moet beschikken over voldoende kennis en ervaring op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Tijdens de inspectie worden de brandmeldcentrale, detectoren, handbrandmelders, sirenes, signaalkabels en alle andere componenten van de installatie gecontroleerd op hun werking en onderlinge samenwerking. Daarnaast wordt gekeken of de brandmeldinstallatie nog voldoet aan de geldende regelgeving en of er eventuele wijzigingen of aanpassingen nodig zijn.

Na afloop van de inspectie ontvangt de eigenaar of beheerder van de brandmeldinstallatie een inspectierapport met daarin de bevindingen en eventuele aanbevelingen voor verbetering. Bij ernstige gebreken of afwijkingen kan de inspecteur de installatie buiten gebruik stellen en de brandweer inschakelen.

Geïnteresseerd?